U bent hier

Geloof of levensbeschouwing

Onder ‘geloof en levensbeschouwing’ verstaat het Centrum die overtuigingen die raken aan de vraag naar het al dan niet bestaan van een godheid. Levensbeschouwingen als het atheïsme, het agnosticisme of de vrijzinnigheid vallen hier dus ook onder.

Vrijheid van eredienst

De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 doet geen afbreuk aan de uitoefening van de in de Grondwet en in de internationale mensenrechtenconventies opgenomen fundamentele rechten en vrijheden.

Eén van deze vrijheden is de vrijheid van eredienst. Vrijheid van eredienst houdt enerzijds in dat men vrij is om in het openbaar een eredienst uit te oefenen en om op elk gebied zijn mening te uiten, en anderzijds dat de Staat niet het recht heeft zich te bemoeien met de benoeming of de installatie van de bedienaren van enige eredienst.

Het begrip tendensonderneming

Publieke of particuliere organisaties, waarvan de grondslag op geloof of levensbeschouwing is gebaseerd (bv een katholiek ziekenhuis, een vrijzinnige jeugdvereniging, …), mogen in het kader van de arbeidsbetrekkingen geen direct onderscheid hanteren op grond van het geloof of de levensbeschouwing van hun personeel, tenzij het geloof of de levensbeschouwing vanwege de aard van de activiteiten of de context waarin deze worden uitgeoefend een wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde beroepsvereiste vormt gezien de grondslag van de organisatie.

Deze uitzondering kan wel geen op een andere grond gebaseerde discriminatie rechtvaardigen.

Anderzijds kunnen religieuze en levensbeschouwelijke organisaties van hun personeel een houding van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de organisatie verlangen. Deze goede trouw en loyaliteit kunnen echter enkel verlangd worden in de uitoefening van de functie en wat daarmee te maken heeft. Goede trouw en loyaliteit bestaan erin dat men binnen de organisatie en in contact met het publiek ervan, handelt overeenkomstig de ethische principes die de grondslag van de organisatie uitmaken.

De eis van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de organisatie maakt geen vorm van discriminatie uit in de zin van de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007.

Bv Een katholiek ziekenhuis mag van zijn artsen verlangen dat zij in de uitoefening van hun functie de voorschriften over euthanasie van de rooms-katholieke kerk respecteren. Anderzijds kan de weigering tot aanwerving van een homoseksuele arts omwille van zijn of haar seksuele geaardheid beschouwd worden als strijdig met de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007.