U bent hier

Impulsfonds

Belangrijk! 2015

In het kader van de zesde staatshervorming en als gevolg van de regionalisering van de middelen voor het FIM zal er geen projectoproep meer zijn volgens de formule die tot 2014 werd gevolgd. De Gemeenschappen en Gewesten hebben volledige bevoegdheid voor de overgedragen middelen vanaf 1 januari 2015. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum zal geenenkele functie meer vervullen in de nieuwe werking, maar blijft belast tot 30 juni 2016 met de verwerking van de dossiers met betrekking tot projecten van de oproep 2014 en vorige (toezicht en financiële controle van de projecten, de betalingen van de schijven, enz. ...).

Voor 2015 kunnen wij volgende informatie geven:

Vlaanderen : u kunt rechtstreeks contact opnemen met Greet Roels, Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, Team Integratie, T 02 553 33 85, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel greta.roels[at]bz.vlaanderen.be

Federale projecten : er komt geen oproep meer voor federale projecten

 

Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid ondersteunt projecten die de maatschappelijke integratie van personen van vreemde oorsprong bevorderen, werken aan preventie van discriminatie en aan de interculturele dialoog. Het werd in 1991 opgericht, op initiatief van de Federale Regering.

Kader en doelstellingen van het Impulsfonds

Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM) werd in 1991 opgericht door de Federale Regering met als doel projecten te ondersteunen die een gunstig kader bieden voor de maatschappelijke integratie van personen van vreemde oorsprong, voor de preventie van discriminatie en de interculturele dialoog. Sinds 1993 wordt het secretariaat van het Impulsfonds verzekerd door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

De projecten die ondersteund worden door het Impulsfonds moeten leiden tot de verbetering van het levenskader en tot gelijke kansen in actiezones die als prioritair werden vastgesteld. De vijf grote steden van het land en hun agglomeraties (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik) krijgen minstens 75% van de beschikbare kredieten.

Integratie van personen met een andere nationaliteit of vreemde afkomst wordt gezien als een proces van inschakeling en deelname aan de maatschappij, met bijzondere aandacht voor de volgende dimensies:

 • de bevordering van gelijkheid en diversiteit in alle sectoren van het sociale en culturele leven
 • de deelname aan het sociale, culturele, economische en politieke leven en het creëren van mogelijkheden om de individuele vrije keuze en zelfstandigheid te bevorderen
 • de verbetering van wederzijdse uitwisseling en kennis tussen de verschillende gemeenschappen, alsook de interculturele dialoog
 • de ondersteuning van lokale dynamiek ter bevordering van de sociale samenhang
 • aandacht voor sociaal en cultureel verschillende achtergronden, gender en intergenerationele relaties
 • de emancipatie van vrouwen en meisjes
 • de bestrijding van racisme en discriminatie

Subsidieerbare actiedomeinen

De acties die door het Impulsfonds worden gesubsidieerd moeten hoofdzakelijk gericht zijn aan personen van vreemde afkomst of nationaliteit, met een bijzondere aandacht voor nieuwkomers en vrouwen. Ze hebben als doel de sociale en culturele mix in de samenleving te versterken.

Om dit te doen, steunt het Impulsfonds projecten die een van volgende acties op touw zetten:

 • het stimuleren van onderwijs (meer bepaald op vlak van studieniveau, studie- en beroepskeuzemogelijkheden, bestrijding van het schoolverzuim)
 • verbeteren van de opleidingskansen en de arbeidsmarktpositie, bevorderen van de toegang tot en de slaagkansen op de arbeidsmarkt en in het ondernemerschap
 • taalonderricht (Nederlands/Frans)
 • sociale promotie (bijscholing en alfabetisering)
 • socio-culturele en sportieve activiteiten
 • aangepaste psychologische, sociale en medische begeleiding voor migranten
 • opleiding en bijscholing van professionals werkzaam met een multicultureel publiek
 • coördinatie van lokale partnerschappen ter bevordering van de sociale samenhang
 • vertalingen en sociale tolken

Projectindieners

Een subsidieaanvraag kan ingediend worden door:

 • de leden van de Federale Regering
 • de leden van de Gemeenschap- en Gewestregeringen
 • de Provincies
 • de Gemeenten
 • de OCMW’s
 • de verenigingen met rechtspersoonlijkheid en de publieke of private instellingen, eventueel in partnerschap met de overheid

NB: Feitelijke verenigingen kunnen geen subsidieaanvraag indienen.

Ontvankelijke aanvragen en subsidiebedrag

Vanuit het perspectief van een constante verbetering van de integratie van personen van vreemde afkomst of nationaliteit, en in het kader van de vooropgestelde subsidieerbare projecten om dit te bereiken, financiert het FIM:

1°/ kosten voor de werking en het personeel

Of

2°/ investering- en/of infrastructuurkosten: investeringen voor de aankoop, de renovatie of de inrichting van infrastructuur die wordt opengesteld voor het publiek voor socio-culturele, educatieve, artistieke of sportieve activiteiten

In het algemeen laat de subsidie, die wordt toegekend door het Impulsfonds, niet toe om alle kosten voor de realisatie van het project te dekken. De aanvrager van het projectdossier dient een budget op te stellen dat de verschillende financieringsbronnen weergeeft om de haalbaarheid van het project aan te tonen.