U bent hier

Migratie

Welke bevoegdheden heeft het Centrum op het gebied van migratie?

De geschiedenis van de mensheid is al sinds mensenheugenis een aaneenschakeling van migraties die dan ook geregeld vragen oproepen bij onze bestaande samenlevingsmodellen. Naast de bevoegdheden op het vlak van de bestrijding van discriminaties kreeg het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding vanaf 2003 van de wetgever ook de opdracht om aandacht te besteden aan het fenomeen van de migraties. Concreet is deze opdracht opgesplitst in twee taken: « de overheid informatie geven over de aard en de grootte van de migratiestromen » en « waken over de fundamentele rechten van vreemdelingen ».

Migratiestromen

Het Centrum houdt zich dus enerzijds bezig met het onderzoek en de opvolging van de evolutie in de migratiestromen en analyseert hun aard en hun grootte. Het is de bekommernis van het Centrum om aan de overheid, de burgermaatschappij en het grote publiek zo exact mogelijke informatie te geven over de migratie (naar en vanuit België) en over het verblijf van vreemdelingen. In het kader van deze opdracht tracht het Centrum via analyses en opzoekingwerk een zicht te krijgen op de hedendaagse migratiestromen, zowel de legale als de illegale. Het Centrum wenst op die manier bij te dragen zowel tot het uitstippelen van een degelijk onderbouwd migratiebeleid, als tot het ontwikkelen van een meer genuanceerde informatieverstrekking door de media. Het Centrum wil ook het grote publiek informeren over de werkelijkheid van de actuele migraties. Ten slotte vervult het Centrum ook een impulsfunctie voor de wereld van het wetenschappelijk onderzoek om de ontwikkeling van universitair onderzoek over de nieuwe migratiestromen aan te moedigen.

Deze opdracht krijgt voornamelijk vorm door de jaarlijkse publicatie van een verslag over de demografische dynamiek en daarnaast door actualiteitsgebonden studies en onderzoek over welbepaalde, concrete fenomenen.

Sinds 2008 maakt het Centrum bovendien deel uit van het Belgische contactpunt van het Europees Migratienetwerk. Hiermee krijgen de Lidstaten en Europese instellingen de beschikking over een instrument om objectieve, betrouwbare en up-to-date inlichtingen in te zamelen.

Fundamentele rechten

Aan de andere kant ziet het Centrum ook toe dat de fundamentele rechten van vreemdelingen worden gerespecteerd. Dit gebeurt onder andere door ter plaatse te gaan kijken in gesloten centra voor asielzoekers. Maar ook de ingewikkelde wetgeving die heel deze materie regelt, wordt door het Centrum van zeer nabij gevolgd. Daarnaast verzekert het Centrum ook een dienstverlening op de eerste lijn voor personen die meer willen weten over hun fundamentele rechten of hun verblijfssituatie.

Het Centrum streeft naar een permanente dialoog met de overheid (lokaal, gewestelijk, federaal) en met de andere bevoegde openbare diensten. Het zet zich in om deze fundamentele rechten te doen respecteren op alle gebieden die te maken hebben met de situatie van vreemdelingen: internationale bescherming, toegang tot het grondgebied, verblijf, recht om in gezin te leven, de toegang tot arbeid en het recht om te werken, recht op de nationaliteit, detentie en verwijdering … Deze opdracht komt in de praktijk op het volgende neer:

  • aan alle personen die bij ons een aanvraag of een klacht indienen, wordt hulp geboden; het Centrum geeft inlichtingen over hun rechten en plichten, de procedures en de mogelijkheden om in beroep te gaan, zal hen zoveel mogelijk advies geven en hen eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde instellingen of diensten;
  • een systematische analyse van de concrete gevallen, waar we mee te maken krijgen en die algemeen voorkomende situaties illustreren: wetten of reglementen die problemen stellen op vlak van de fundamentele rechten, wetteksten die verkeerd worden geïnterpreteerd door een overheidsadministratie, zaken die slecht functioneren;
  • het opbouwen en opvolgen van relaties met de bevoegde federale overheden (Binnenlandse zaken, Sociale integratie, Justitie), met gespecialiseerde overheidsinstellingen (Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, Fedasil…) en met de organisaties die instaan voor eerstelijns hulpverlening en begeleiding van vreemdelingen (Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Belgisch Centrum voor hulp aan vluchtelingen, de dienst « Rechten van jongeren », Vereniging voor vreemdelingenrecht…) of met organisaties die werken op de tweede lijn (Vlaams Minderhedencentrum).
  • een actieve samenwerking in de bestaande overlegplatforms die het Centrum ook zelf zal helpen instellen als hieraan behoefte is.

Deze opdracht onderstelt niet alleen een goede kennis van de concrete situaties die vreemdelingen meemaken, maar ook van het politieke en juridische kader van deze situaties. Concreet houdt het Centrum in de gaten of de fundamentele rechten worden gerespecteerd bij de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijnen in verband met vreemdelingen. Het Centrum ziet toe op de effectieve naleving van de aanbevelingen van de internationale organen, belast met het respect voor de mensenrechten (Verenigde Naties, Raad van Europa, Het Europees Hof voor de mensenrechten). Ten slotte hecht het Centrum er ook belang aan om zijn bevindingen door te geven en hierover zo duidelijk en dynamisch mogelijk aanbevelingen te formuleren aan de overheden en aan de burgermaatschappij.