U bent hier

Organigram

Structuur en werking van het Centrum

Om alle opdrachten uit te voeren, heeft het Centrum 95 medewerkers in dienst (Steunpunt Armoedebestrijding en medewerkers voor specifieke projecten met een overeenkomst van bepaalde duur inbegrepen). Het organigram van het Centrum is samengesteld uit verschillende diensten gestructureerd in functie van zijn activiteiten.

organigram Commnicatie Advies & Aanbevelingen intern beheer discriminatie gelijke kansen migratie armoede eerste lijn tweede lijn diversiteit vorming

DEPARTEMENT DIRECTIE

De directie
De directie presenteert aan de Raad van Bestuur een strategisch plan en concrete actieplannen. Na het goedkeuren van de plannen waakt de directie over de uitvoering ervan. De directie is eveneens belast met de organisatie van het teamwerk, het voorbereiden van de standpunten van het Centrum én de interne en externe communicatie.

Communicatie
Vijf medewerkers zijn belast met de organisatie van de externe communicatie van het Centrum: contacten met de media, informatiecampagnes, brochures, website… Zij dragen bij tot een zo breed mogelijke informatieverspreiding over het Centrum en zijn thema’s. Daarnaast nemen ze deel aan de planning en organisatie van seminaries en studiedagen die door het Centrum worden voorgesteld.

De juridische raadgever
adviseert de directie en coördineert het juridische werk van het Centrum. Hij verzekert daarnaast ook het secretariaat van de Raad van Bestuur.

De cel Advies & Aanbevelingen
De cel Advies & Aanbevelingen formuleert, zoals haar naam het aangeeft, advies en aanbevelingen voor de overheid. Deze adviezen en aanbevelingen willen een oplossing bieden voor bepaalde wederkerende en structurele problemen, zoals bijvoorbeeld de toepassing van sommige wetten of procedures. Wanneer in zulke situaties een discriminatie of ongelijkheid wordt vastgesteld, wordt er een aanbeveling geformuleerd. De cel formuleert ook adviezen om de toepassing van beleidsmaatregelen die diversiteit promoten of discriminaties bestrijden te verbeteren.

Personeelszaken
De dienst Personeelszaken voert het personeelsbeleid uit en geeft er advies en informatie over. De dienst zorgt ervoor dat het potentieel op het vlak van personeel zo goed mogelijk aangewend wordt voor de opdrachten van het Centrum rekening houdend met de toegekende budgetten.

top

DEPARTEMENT INTERN BEHEER

Het onthaal, de boekhouding, de informatica en het onderhoud ondersteunen de activiteiten van het Centrum. Zonder deze diensten zou het Centrum niet kunnen functioneren en zou het de talrijke vergaderingen en colloquia niet kunnen organiseren.

top

DEPARTEMENT DISCRIMINATIE

Dienst Eerste Lijn
U heeft een vraag over discriminatie, racisme of over het verblijf en de fundamentele rechten van vreemdelingen? U wenst een melding te maken van racisme of discriminatie? U bent een privé-persoon, een organisatie, … of een privé-onderneming en u wenst advies in te winnen bij het Centrum?

De eerstelijnsdienst van het Centrum geeft u een eerste antwoord en zet, indien nodig, de eerste stappen om de informatie te verzamelen die nuttig kan zijn voor de verdere behandeling van het dossier. Wanneer u contact neemt met de eerste lijn hoeft u geen officiële documenten in te vullen. We luisteren eerst naar uw vraag en bespreken dan hoe het verder moet. Een dossier wordt meestal pas opgemaakt na een gesprek of een schriftelijke bevestiging.

Indien voor de behandeling van een aanvraag een diepgaandere analyse of verder onderzoek nodig is, of indien stappen tegen derde partijen noodzakelijk zijn, wordt het dossier doorverwezen naar een specialist van een tweedelijnsdienst. Alle aanvragen worden behandeld conform onze opdrachten: met ernst en juridisch onderbouwd op grond van bestaande wetgeving en rechtspraak op Belgisch en Europees niveau.

Blijkt na het onderzoek dat het Centrum niet bevoegd is, dan lichten we u daarover in en verwijzen we u door naar een dienst, instelling of persoon die uw aanvraag wel kan behandelen. Bijvoorbeeld:

  • een overheidsadministratie,
  • een privé- of openbare dienst die gespecialiseerd is in eerste- of tweedelijnshulp,
  • politiediensten
  • advocaten. We geven geen namen van advocaten, maar wel een lijst met hun specialisatie.

Uw recht op antwoord: Als aanvrager hebt u in elk geval recht op een antwoord. Het centrum behandelt wel geen aanvragen die duidelijk verzonnen of niet samenhangend zijn, beledigende brieven of herhaalde oproepen die op pesterijen lijken.

Wenst u anoniem te blijven ten opzichte van het Centrum, dan kan het Centrum u geen juridisch advies of bijstand op maat garanderen. U kunt wel steeds vrijblijvend contact opnemen met een medewerker van de eerstelijnsdient voor een informatie van algemene orde.

Uw recht op informatie: Als openbare dienst respecteert het centrum de wetten en bepalingen inzake:

  • openbaarheid van bestuur (bijvoorbeeld rond inzagerecht in dossiers of rechtzettingen),
  • motivering van de administratieve handelingen (waarom wordt een dossier afgesloten?).

Uw toestemming is belangrijk voor ons: We ondernemen nooit stappen tegen derden zonder uw voorafgaand akkoord. Het centrum doet in individuele dossiers niets wat tegen de wil van de betrokkenen ingaat. U wordt op de hoogte gebracht van alle stappen.

Bescherming. In sommige situaties die met discriminatie te maken hebben, bepaalt de wet beschermingsmaatregelen tegen vergelding, zowel voor slachtoffers als voor getuigen.

Dienst Tweede Lijn
Deze dienst is belast met de begeleiding van slachtoffers van discriminatie op grond van nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming; leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, en sociale afkomst.

De dienst verzorgt de verdere analyse en begeleiding van dossiers uit de eerste lijn.

top

DEPARTEMENT GELIJKE KANSEN

• Vormingsdienst
Hoe worden minderheidsgroepen of mensen die vatbaar zijn voor discriminaties onthaald in overheidsdiensten? Hoe kan men diversiteit invoeren in een instelling of onderneming? Hoe worden conflicten opgelost? Hoe kan men luisteren, ageren, onderwijzen en werken in een multiculturele omgeving? Op dit en nog vele andere vragen helpt de vormingsdienst om een antwoord te vinden. De vragen komen van een zeer divers publiek: politiediensten, magistraten, leerkrachten, ambtenaren verantwoordelijk voor het onthaal in OCMW’s, gevangenisbewakers, gemeenten, studenten, maatschappelijk werkers, vakbonden, privé-sector en verenigingen. De vormingsdienst ontwikkelde een preventieve en pragmatische aanpak van vormingen. Kennisoverdracht en reflectie baseren zich op een methodologie die veel plaats laat voor de praktijkervaring van de deelnemers.

• Dienst Diversiteit
De Dienst Diversiteit werkt rond relevante vragen met betrekking tot discriminatie in verschillende sectoren: werk, huisvesting, onderwijs, gezondheid en het diversiteits-en integratiebeleid. De dienst formuleert adviezen en aanbevelingen en verzekert de uitbouw van een stevig netwerk van actoren die actief zijn op het terrein (of werkveld).Afhankelijk van de mogelijkheden die zich aanbieden kan de dienst ook begeleidingstrajecten en informatie-en sensibiliseringsacties uitwerken. In samenwerking met de dienst Vorming kan het waar nodig gepaste vormingen aanbevelen.

Het Centrum is van mening dat zowel de strijd tegen discriminatie als de ontwikkeling van een diversiteitsbeleid hun wortels moeten hebben in de directe leefwereld van mensen. Dankzij de samenwerkingsakkoorden en partnerschappen die het Centrum aanging met de gemeenschappen en gewesten, kunnen nu acties en projecten ontwikkeld worden in overleg met lokale actoren. Ten slotte verzekert de dienst via de discriminatiebarometer dat er statistische instrumenten ontwikkeld worden die toelaten om de reikwijdte van discriminatie en de culturele kloof tussen personen en groepen in kaart te brengen en dat bestaande databanken effectief gebruikt kunnen worden.

De FIM-cel verzorgt het secretariaat –administratief en boekhoudkundig beheer – van het federale impulsfonds voor migrantenbeleid (FIM).

• VN Verdrag Handicap
Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap werd door België ondertekend en trad in werking op 1 augustus 2009. Het betekent voor personen met een handicap een onmisbare hefboom voor een meer inclusieve samenleving.

Art.33 § 2 van dit Verdrag bepaalt dat één of meerdere onafhankelijke mechanismen worden aangeduid om de uitvoering van het Verdrag te bevorderen, te beschermen en op te volgen. In België heeft het Centrum deze opdracht gekregen. Wat houdt de opdracht precies in?

  1. Bevorderen: personen met een handicap, hun organisaties, de overheden, private actoren en het brede publiek informeren, sensibiliseren en vormen over het bestaan en de bepalingen van het Verdrag en zijn protocol
  2. Opvolgen: ervoor zorgen dat de Belgische wet- en regelgeving worden geharmoniseerd met het Verdrag en erop toezien dat de bepalingen van het Verdrag in de praktijk worden gerespecteerd.

top

DEPARTEMENT MIGRATIE

• Dienst Migratie
De activiteiten van deze dienst groeperen zich rond twee assen:
• waken over de fundamentele rechten van vreemdelingen op ons grondgebied, onder meer in verband met de aflevering van visa, de toegankelijkheid en de rechtvaardigheid van de erkenningprocedures voor vluchtelingen, verblijf in gesloten centra, verwijdering van het grondgebied en toegang tot het onderwijs en dringende medische hulp voor mensen die illegaal in ons land verblijven;
• de opvolging en analyse van de migratieproblematiek.

• Dienst Mensenhandel
De opdrachten van deze dienst zijn het stimuleren, coördineren en garanderen van de opvolging van het beleid van de strijd tegen de mensenhandel en het publiceren van een jaarverslag specifiek over deze problematiek met analyses en aanbevelingen.

top

STEUNPUNT ARMOEDEBESTRIJDING

Het Steunpunt Armoedebestrijding is een van de middelen voorzien door de Gewesten, de Gemeenschappen en de federale Staat voor het voeren van een coherent beleid tegen armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. De dienst maakt aan de politieke leiders haar bevindingen, analyses en voorstellen bekend. Deze komen voort uit het overleg dat het Steunpunt organiseert met de betrokken actoren: verenigingen waar kansarmen het woord nemen, OCMW’s, vakbonden, professionals uit diverse sectoren, administraties, …

top